Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2019, 13:10

Deklaracja dostępności

Legnickie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Legnickiego Centrum Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wojtowicz, pawel.wojtowicz@lck.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 723 37 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Legnickiego Centrum Kultury położone przy ul. Chojnowska 2, Rynek 36, w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Legnickiego Centrum Kultury nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach pracy.
 2. Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w w/w obiektach są ogólno dostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku (windy)
 3. Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w ich wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz oznaczeniami o ich zastosowaniu.
 4. W pobliżu wszystkich wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 6. W budynkach Legnickiego Centrum Kultury nie ma systemu komunikacji niewerbalnej

Aplikacje mobilne


brak

©2009-2021 Legnickie Centrum Kultury. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL